Регламент Балаклеївської ОТГ

Додаток 1 до рішення сесії сільської ради № 1-11/VII
Р Е Г Л А М Е Н Т
Балаклеївської сільської ради

Розділ І
Загальні положення
Стаття 1
Порядок формування і організація діяльності сільської ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в України», іншими законами, а також даним Регламентом.
Стаття 2
Регламент роботи є документом, яким керується сільська рада у своїй організаційній діяльності, вважається обов’язковим для виконання кожним депутатом сільської ради та її посадовою особою.
Стаття 3
Зміни і доповнення до Регламенту приймаються сільською радою за пропозицією сільського голови, постійних комісій, депутатів чи групи депутатів.

Розділ ІІ
Депутати, посадові особи і огани ради
Стаття 4
Діяльність депутатів під час сесії включає:
а) Участь у засіданнях ради;
б) Участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;
в) Виконання доручень ради та її органів;
г) Робота з виборцями;
Діяльність депутата, зазначена в пунктах б-г частини цієї статі, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.
Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.
У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада має право звертатися до керівництва місцевої організації політичної партії, членом якої є депутат, з вимогою прийняття заходів реагування.
У випадку неявки депутата протягом 3-х засідань сесії сільської ради без поважних причин ініціюється його відкликання.
Сесія сільської ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної ради, представники органів державної виконавчої влади, об’єднань громадян, трудових колективів, працівники засобів масової інформації. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію сільської ради. Рішення щодо запрошених приймається сільським головою.
Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок та вчиняти будь-які дії, що не передбачені Регламентом і можуть впливати на позицію депутатів при прийнятті рішень. У разі невиконання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії чи депутатів можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.
Депутати, запрошені особи та начальники відділів апарату ради повинні дотримуватися норм поведінки, етики та моралі. У разі порушень, злісних порушень (викрики, підвищення голосу, крику, вживання ненормативної лексики) Голова має право зупинити роботу сесії, оголосити перерву до встановлення порядку і продовження роботи в рамках регламенту. Направити матеріали до Постійної комісії сільської ради з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, законності, протидії корупції, правопорядку, соціальної політики, регламенту та депутатської етики (комісія з гуманітарних питань) для вивчення порушень і вжитті заходів щодо порушника.

Конфлікт інтересів. Особливості врегулювання конфлікту інтересів.
1. Депутати сільської ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень сільською радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата сільської ради, останній не має права брати участь у прийнятті Балаклеївською сільською радою відповідного рішення. Також, при наявності вказаних вище обставин, цей же депутат не може брати участь у прийнятті рішення колегіальним органом (комітетом, комісією, колегією тощо), до складу якого він входить.
3. Про конфлікт інтересів депутата сільської ради може заявити будь-який інший депутат цієї ради, або член відповідного колегіального органу чи учасник відповідного засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів депутата сільської ради заноситься в протокол засідання останньої або до протоколу засідання колегіального органу (комітету, комісій, колегії тощо), до складу якого входить депутат.
4. У разі якщо неучасть депутата сільської ради у прийнятті рішень, зазначенні частиш другій цієї статті органами, призведе до втрати правомочного участь такого депутата у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається сільською радою або відповідним колегіальним органом.
5. Здійснення контролю за дотриманням вимог цієї статті, надання зазначеним у ній депутатам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікт інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірної вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію Балаклеївської сільської ради з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, законності протидії корупції, правопорядку, соціальної політики, регламенту та депутатської етики (комісія з гуманітарних питань).

Стаття 5
Звіти депутатів ради перед виборцями

Депутат сільської ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громади. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів сільської ради перед виборцями.
Звіт депутата сільської ради може бути проведений в будь який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.
Депутат сільської ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби інформації або в інший спосіб.
Звіти і зустрічі депутатів сільської ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

Стаття 6
Депутатські групи та фракції ради.
Депутати сільської ради мають право на об’єднання, відповідно до норм цього регламенту, у депутатські групи та фракції.
Депутати ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися в депутатські групи та депутатські фракції.
Порядок роботи депутатської групи/фракцїї, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються відповідною депутатською групою/фракцією.
До складу депутатських груп/фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість груп/фракцій.
Реорганізація та формування нових депутатських груп/фракцій можуть проводитися протягом повноважень ради.

Стаття 7
Утворення депутатських груп та фракцій

Депутатські групи/фракції утворюються на засідання депутатів, що виявили бажання створити групу/фракцію.
Рішення про утворення групи/фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу/фракцію, оформляється письмовим повідомленням про сформування депутатської групи/фракції, та депутатів, які вповноважені представляти групу/фракцію. До цього додається протокол зборів членів групи/фракції, підписаний всіма депутатами, що її утворили.
Порядок вступу до групи/фракції та виходу з неї визначається самою групою/фракцією. Депутат сільської ради може входити до складу лише однієї групи/фракції.

Стаття 8
Реєстрація депутатських груп та фракцій

З метою реєстрації депутатської групи/фракції, уповноважена особа від групи/фракції, подає головуючому на пленарному засіданні ради подання про утворення депутатської групи/фракції з особистими підписами всіх членів групи/фракції. В поданні містяться: назва групи/фракції, відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів групи/фракції, прізвища осіб, уповноважених представляти групу/фракцію.
Рішення про об’єднання депутатів у групу/фракцію доводиться до відома депутатів сільської ради головуючим на пленарному засідання ради.
З моменту оголошення депутатська група/фракція вважається зареєстрованою.
Інформаційні матеріали про депутатську групу/фракцію після її реєстрації поширюються серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп.
Про зміни в складі депутатської групи/фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.
У разі, коли склад депутатської групи/фракції стає меншим від встановленої, вона припиняє свою діяльність, про що секретар ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.
Розпуск (саморозпуск) депутатської групи/фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради.

Стаття 9
Права депутатських груп та фракцій

Депутатські групи/фракції мають право на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради, якщо вони були утворені до формування цих органів. Перегляд складу комісій, у зв’язку з утворенням нових груп/фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.
Депутатські групи/фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою із запрошенням цих осіб на засідання відповідної групи/фракції.
Депутатські групи/фракції мають право виступу представника з будь якого питання, що розглядається радою.
Жодна депутатська фракція/група не має права виступати від імені територіальної громади.
За зверненням уповноваженого представника депутатської групи/фракції секретар ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи/фракції.
Стаття 10
Сільський голова
Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади.
Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською виборчою комісією на пленарному засідання ради рішення про його обрання і, закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до законодавства України особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
Повноваження сільського голови визначаються чинним законодавством.
Сільський голова має право протягом п’яти днів з дня прийняття рішення зупинити набрання чинності рішення і внести на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень.

Розділ ІІI
Сесійна діяльність
Порядок скликання сесії сільської ради
Стаття 10
Сесія сільської ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної ради, представники органів державної виконавчої влади, об’єднань громадян, трудових колективів, працівники засобів масової інформації. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію сільської ради. Рішення щодо запрошених приймається сільським головою .
Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, та вчиняти будь-які дії, що не передбачені Регламентом і можуть впливати на позицію депутатів при прийнятті рішень. У разі невиконання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії чи депутатів можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.
Стаття 11
Сільський голова приймає розпорядження про скликання сесії не пізніше як за 10 днів, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які пропонуються на розгляд сесії та про осіб, яких запрошено для участі у роботі сесії.
У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості ним скликати сесію сільської ради вона скликається секретарем сільської ради, а в окремих випадках – депутатами сільської ради, які становлять не менш як однієї третини складу ради, або постійною комісією сільської ради.
Повідомлення про сесії вивішується на дошці оголошень у відведених для цього місцях, або депутатів попереджують особисто кожного усно чи письмово.

Формування порядку денного сесії:
Стаття 12
Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія сільської ради.
Пропозиції і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються суб’єктами, які визначені у статті 7 відповідно до Регламенту.
Розпорядження сільського голови про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках – за один день.
Стаття 12
Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом сільської ради, загальними зборами громадян.
Стаття 14
Пропозиції з питань, що пропонуються для розгляду на сесії, подаються сільському голові або секретарю сільської ради не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії з пояснюючою запискою про необхідність розгляду даного питання та проектом рішення.
Стаття 15
Питання, які конче потребують розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях і виконавчим комітетом сільської ради, рішенням сільської ради включаються в порядок денний сесії під час її проведення, за умови, якщо за це проголосує не менше половини депутатів, що беруть участь у роботі сесії.
Стаття 16
До порядку денного засідання сільської ради депутатом або групою депутатів може бути внесений депутатський запит, поданий у письмовій формі попередньо або на пленарному засіданні головуючому на сесії. Головуючий озвучує текст депутатського запиту та в разі необхідності проводить його обговорення.
Стаття 17
Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесії, чи передані в письмовій формі головуючому розглядаються сільським головою та надсилаються для розгляду посадовим особам до компетенції яких належить вирішення порушених питань. Інформування авторів критичних зауважень та депутатів проводиться у порядку визначеному статтею 10 Регламенту.
Стаття 18
Проект порядку денного сесії за дорученням сільського голови готується апаратом сільської ради на основі пропозицій, що надійшли від суб’єктів, визначених статтею 7 та планом роботи .
Стаття 19
Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні.

Порядок проведення сесії
Стаття 20
Організація роботи сесії здійснюється відповідно до порядку її проведення, який приймається безпосередньо на кожній сесії.
Стаття 21
Секретар сільської ради веде протокол сесії, організовує запис бажаючих виступити, реєструє довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та при необхідності виконує обов’язки лічильної комісії.
Стаття 22
На початку роботи чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, в разі необхідності сільський голова інформує депутатів про надзвичайні події, що відбулися на території сільської громади, або такі, що викликали суспільний резонанс, а також відводиться 10 хвилин для депутатських запитань, виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Обговорення цих повідомлень не проводиться. За вимогою депутата стосовно його заяви може прийматися протокольне доручення.
Стаття 23
Головуючий на сесії:
– забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього Регламенту;
– керує пленарним засіданням сільської ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;
– надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок;
– надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію і записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;
– може, за погодженням із депутатами, продовжити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;
– попереджує, а в окремих випадках позбавляє слова доповідача, чи виступаючого, які зловживають часом, відведеним для цього сесією;
– може оголошувати письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитань і довідок, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку передбаченого цим Регламентом;
– проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії і оголошує його результати;
– має право, за погодженням сесії, позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом за грубе порушення порядку або цього Регламенту;
– підписує протокол засідання сесії;
– організує проведення консультацій з постійними комісіями для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи сесії.
Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, задля досягнення взаємоузгоджених рішень.

Рішення сесії
Стаття 24
Рішення сільської ради з кожного питання порядку денного приймається на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів присутніх на сесії сільської ради.
Рішення сільської ради з процедурних питань (питання формування порядку денного, надання слова для виступу, кількісний та персональний склад лічильної комісії, позбавлення слова, чи участі в роботі сесії, форма голосування – відкрита чи закрита, тощо) приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.
Стаття 25
При підготовці питань, що виносяться на розгляд ради, проводиться необхідна перевірка стану справ на місцях (в підприємствах, установах, організаціях) та попередньо розглядається на засіданні профільної комісії сільської ради. Ознайомлення решти депутатів сільської ради з проектами рішень, що виносяться на розгляд чергової сесії проводиться через голів постійних комісій за 5 днів до сесії. З найбільш важливих питань, за рішенням об’єднаної громади, вивчається думка виборців.
Стаття 26
За дорученням сільського голови, секретаря сільської ради, апарат сільської ради проводить попередню правову оцінку поданих проектів рішень.
Стаття 27
Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні. При наявності альтернативних проектів рішень першим на голосування ставиться проект внесений ініціаторами розгляду питання.
Стаття 28
Зміни до проекту рішення, а також до програм заходів і т.п., що приймаються, подаються головуючому сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються після того, як проект рішення прийнятий за основу.
Кожна поправка голосується окремо в порядку її надходження. Після голосування всіх поправок голосується проект рішення в цілому.
Стаття 29
Сільська рада може також доручити відповідній постійній комісії або апарату сільської ради підготувати (відредагувати) і внести на повторний розгляд текст проекту рішення сільської ради.

Стаття 30
На засіданні сільської ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим. Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів (чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на сесії депутатів) може бути прийнято рішення.
При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.
Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування (рішення прийнято чи відхилено).

Стаття 31
Для проведення таємного голосування і визначення його результатів, сесія обирає комісію з числа депутатів. Лічильна комісія зі свого складу обирає голову і секретаря та затверджує порядок таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.
Стаття 32
Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.
Стаття 33
Виконання рішень сільської ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами сільської ради.

Протокол сесії
Стаття 34

До протоколу сесії додаються:
– тексти доповідей і співдоповідей;
– рішення, прийняті сільською радою;
– письмові запити депутатів та інформації про їх виконання;
– письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;
– список реєстрації депутатів;
– список запрошених осіб.
Протокол сесії сільської ради оформляється в 10-ти денний строк і підписується головуючим на сесії сільської ради.
З протоколами сесій може ознайомитися в установленому порядку депутат сільської ради.

Розділ ІІІ
Організація діловодства в сільській раді
Стаття 35
Діловодство ведеться на державній мові відповідно до чинного законодавства.
Депутатське звернення і депутатське запитання подаються до підприємств, установ, організацій, розташованих на території відповідної сільської ради, на бланку встановленого зразка.
Про направлення депутатських звернень і запитань депутат сільської ради ставить до відома секретаря сільської ради громади для обліку та підготовку звітів про роботу сільської ради.
Постійна комісія сільської ради направляє рекомендації і пропозиції, опрацьовані на засіданні, підприємствам, установам і організаціям, розташованим на території відповідної сільської, на бланку встановленого зразка за підписом голови постійної комісії.
Депутатський запит оформляється рішенням сільської ради, підписується головуючим на сесії та направляється підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності, розташованим або зареєстрованим на території відповідної сільської ради, до яких адресовано запит.

Секретар сільської ради О.М. Благовісна